صفحات یک سایت اینترنتی می توانند به صورت سلسله مراتبی از صفحات قرار بگیرند و صفحه ای زیر مجموعه صفحه دیگر باشد. همانند شکل زیر:

سایت ساز

منوی سایت نیز می تواند بر همین اساس زیرصفحات را به صورت زیرمنوی صفحات والد نشان دهد.

همه اینها امکاناتی است که در سایت ساز فاخته نیز لحاظ شده است و شما می توانید به تعداد نامحدود صفحه و زیرصفحه درست کنید و آنها را ویرایش و یا حذف کنید و تصمیم بگیرید که کدامیک در منوهای بالا یا پایین سایت نمایش داده شوند.

برای افزودن و ویرایش زیرصفحات باید به قسمت "مدیریت صفحات" بخش مدیریت سایت بروید. در این قسمت، لیستی از تمامی صفحات تعریف شده در بالاترین سطح سلسله مراتبی را مشاهده می کنید. در ردیف هر صفحه لینکی وجود دارد با عنوان "ویرایش زیر صفحات" که از طریق آن می شود زیر صفحه ای به صفحه مربوطه اضافه کرد و یا زیرصفحات آن را ویرایش یا حذف کرد. به این ترتیب می توان برای هر صفحه، زیرصفحه ای در سطح پایین تر تعریف کرد.

تعریف و ویرایش این زیرصفحات همانند صفحات معمولی (راهنما) است با این تفاوت که برای آنها صفحه والدی نشان داده می شود و در صورت قرار گرفتن در منوی بالای سایت، در زیرمنوی صفحه والد خود نمایش داده می شوند.

برای هدایت بهتر بازدیدکنندگان به صفحات و زیرصفحات آنها، توجه کنید که عنوان زیرصفحات را در متن صفحه والد آنها قرار داده و به زیرصفحه مربوطه لینک کنید. نظیر آنچه که ما در صفحه خدمات همین سایت قرار داده ایم. 

 

نظرات