نمونه سایت های طراحی شده با استفاده از سیستم طراحی سایت فاخته را می توانید در این بخش مشاهده نمایید.