نه تنها در پایان دوره قرارداد، بلکه در طول مدت قرارداد نیز به هر میزان که بخواهید می توانید از سایت خود و اطلاعات آن نسخه پشتیبان تهیه کنید. این قابلیت در صفحه مدیریت سایت همیشه در دسترس شماست و هر زمان به هر دلیلی اگر تمایل به تمدید سایت ساز نداشتید و یا خواستید از سیستم دیگری استفاده نمایید می توانید این کار را به سادگی انجام دهید و محتوای خود را به سیستم جدید منتقل نمایید.

نظرات